Wednesday, 26 April 2017

Καλεσμένος στην εκπομπή "Αρρυθμίες" - 25 Απριλίου 2017

Για όσους δεν προλάβατε να ακούσετε τη χθεσινή εκπομπή "Αρρυθμίες" όπου ήμουν καλεσμένος του Άθαν Ζέρβα! Νέα Σελήνη, Τερέζα Μέι, Μαρίν Λεπέν και πολλά ακόμα!! 

Για να ακούσετε την εκπομπή, πατήστε εδώ.

Monday, 24 April 2017

New Moon in Taurus: Financial Security is a Bit Late!On April 26th 2017 at 12:16pm, GMT, there is a New Moon in the earthy, fixed and practical sign of Taurus. Similarly to any New Moon, this one too marks a new beginning in that area of one’s horoscope where it happens to take place. Due to the sign, this new beginning is clearly related to financial issues and aims at achieving material security and stability. However, the fact that the New Moon is unaspected is not very encouraging. Therefore, it seems that a seed is planted now in a soil that is not yet ready to bear the fruits of material security and stability.

Νέα Σελήνη Ταύρου: Η Οικονομική Ασφάλεια Άργησε Μια Μέρα!Πραγματοποιείται στις 26 Απριλίου 2017, στις 15:16 με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο γήινο, σταθερό και πρακτικό ζώδιο του Ταύρου. Όπως κάθε Νέα Σελήνη, έτσι και η παρούσα μας καλεί να κάνουμε μια νέα αρχή σε εκείνον τον τομέα του ωροσκοπίου του καθενός όπου τυχαίνει να πέφτει. Λόγω ζωδίου η νέα αυτή αρχή σχετίζεται σαφώς με οικονομικά ζητήματα και στοχεύει στην επίτευξη υλικής ασφάλειας και σταθερότητας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Νέα Σελήνη δεν δέχεται καμία όψη από άλλους πλανήτες δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό. Φαίνεται, λοιπόν, να μπαίνει ένας σπόρος σε έδαφος που δεν είναι ακόμα πρόσφορο για επίτευξη υλικής ασφάλειας και σταθερότητας.

Wednesday, 12 April 2017

Καλεσμένος στην εκπομπή "Αρρυθμίες" - 11 Απριλίου 2017!

Για όσους δεν προλάβατε να ακούσετε τη χθεσινή εκπομπή "Αρρυθμίες" όπου ήμουν καλεσμένος του Άθαν Ζέρβα! Πανσέληνος, Brexit, Συρία, εκλογές και πολλά ακόμα!
Για να ακούσετε την εκπομπή, πατήστε εδώ.

Monday, 10 April 2017

Full Moon in Libra: Security or Anarchy?On April 11th 2017 at 6:08am, GMT, there is a Full Moon in the harmonious, cooperative and diplomatic sign of Libra, which implies of course that the Sun is in the opposite dynamic, combative and uncompromising sign of Aries. Similarly to any Full Moon, this one too calls for us to strike the right balance between two opposite forces. In this case, the spontaneous need to maintain the balance, to weight one’s options and to co-operate (Moon in Libra) is opposed by the importance of passion, impulse and individualized action (Sun in Aries). So, the question becomes: ‘How easily will one be able to strike the right balance between impulse and indecision, as well as between their own personal needs and those of a significant other?’

Πανσέληνος Ζυγού: Ασφάλεια ή Αναρχία;Πραγματοποιείται στις 11 Απριλίου 2017, στις 09:08πμ με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος στο αρμονικό, διπλωματικό και συνεργατικό ζώδιο του Ζυγού, το οποίο φυσικά συνεπάγεται ότι ο Ήλιος βρίσκεται απέναντι στο δυναμικό, μαχητικό και ασυμβίβαστο ζώδιο του Κριού. Όπως κάθε Πανσέληνος, λοιπόν, έτσι και αυτή μας καλεί να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αντιθέτων. Στην προκειμένη περίπτωση η αυθόρμητη ανάγκη για διατήρηση των ισορροπιών, για ζύγισμα των αποφάσεων και για συνεργασία (Σελήνη στον Ζυγό) αντιπαρατίθεται στη σημασία που έχει το πάθος, η παρόρμηση και η εξατομικευμένη δράση (Ήλιος στον Κριό). Έτσι, το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι πόσο εύκολα θα μπορέσει κανείς να ισορροπήσει μεταξύ παρόρμησης και αναποφασιστικότητας καθώς και μεταξύ των δικών του προσωπικών αναγκών και αυτών ενός σημαντικού άλλου.

Sunday, 26 March 2017

New Moon in Aries: A New Long-Term Cycle Begins!On March 28th 2017 at 2:57am, GMT, there is a New Moon in the enthusiastic, pioneering and impulsive sign of Aries. Similarly to any New Moon, this one too calls for us to make a brand new start, all the more so if one takes into account the fact that the New Moon occurs in the very first sign of the zodiac immediately after a Sun-Venus inferior conjunction. Therefore, this New Moon plants a seed that opens a new cycle that lasts for at least 19 months. The culmination of this cycle comes on January 9th 2018 after which point in time one begins to reap the fruits of the new relationships, collaborations and financial agreements starting now.

Νέα Σελήνη στον Κριό: Ένα Νέος Μακροπρόθεσμος Κύκλος Αρχίζει!Πραγματοποιείται στις 28 Μαρτίου 2017 στις 5:57πμ με συντεταγμένες Αθήνας Νέα Σελήνη στο ενθουσιώδες, παρορμητικό και πρωτοποριακό ζώδιο του Κριού. Όπως κάθε Νέα Σελήνη έτσι και αυτή μας καλεί να κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια Νέα Σελήνη που συμβαίνει στο πρώτο ζώδιο του ζωδιακού και αμέσως μετά από κατώτερη σύνοδο Ηλίου-Αφροδίτης. Ένας σπόρος, λοιπόν, φυτεύεται σε αυτή τη Νέα Σελήνη που ανοίγει έναν νέο κύκλο διάρκειας 19 μηνών τουλάχιστον. Το αποκορύφωμα του κύκλου έρχεται στις 9 Ιανουαρίου 2018 μετά το οποίο αρχίζει να δρέπει κανείς τους καρπούς των νέων σχέσεων, συνεργασιών και οικονομικών συμφωνιών που συνάπτονται τώρα.

Friday, 10 March 2017

Full Moon in Virgo: The Aftermath of the Solar Eclipse!On March 12th 2017 at 14:53, GMT, there is a Full Moon in the orderly, realistic and methodical sign of Virgo. Since this is a Full Moon, the Sun is in the opposite sign, that of Pisces, and calls for us to strike the right balance between order (Virgo) and disorder (Pisces); realism (Virgo) and fantasy (Pisces); systemization (Virgo) and chaos (Pisces). Of course, with four planets (Sun, Mercury, Chiron and Neptune) and the Moon’s South Node in Pisces it is clear enough which way the balance goes! Additionally, the current Full Moon follows the 26th February solar eclipse that occurred in Pisces, that is, the eclipse that ended a two-year cycle of eclipses across the Virgo-Pisces axis. This means that any chapter that may have closed around February 26th has left a number of outstanding issues that cause stress and that need to be settled, given the fact that Saturn is atop a T-Square where the Full Moon axis is involved.  

Πανσέληνος Παρθένου: Τα Μεθεόρτια της Ηλιακής Έκλειψης!Πραγματοποιείται στις 12 Μαρτίου 2017, στις 16:53 με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος στο τακτικό, ρεαλιστικό και μεθοδικό ζώδιο της Παρθένου. Εφόσον πρόκειται για Πανσέληνο, ο Ήλιος βρίσκεται στο απέναντι ζώδιο, αυτό των Ιχθύων, καλώντας μας να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ τάξης (Παρθένος) και αταξίας (Ιχθύες), ρεαλισμού (Παρθένος) και φαντασίας (Ιχθύες), μεθοδικότητας (Παρθένος) και χάους (Ιχθύες). Βέβαια, με τέσσερις πλανήτες (Ήλιο, Ερμή, Χείρωνα και Ποσειδώνα) και Νότιο Δεσμό στους Ιχθύς είναι ξεκάθαρο προς τα πού γέρνει η πλάστιγγα! Επιπλέον, η παρούσα Πανσέληνος ακολουθεί την ηλιακή έκλειψη της 26ης Φεβρουαρίου που έγινε στους Ιχθύς, την έκλειψη δηλαδή που έκλεισε τον διετή κύκλο εκλείψεων στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων. Αυτό σημαίνει ότι όποιο κεφάλαιο έκλεινε κοντά στις 26 Φεβρουαρίου έχει αφήσει μια σειρά από εκκρεμότητες που προκαλούν άγχος και χρειάζεται να τακτοποιηθούν, όπως μαρτυρά ο Κρόνος σε κορυφή Ταυ-Τετραγώνου με τον άξονα της Πανσελήνου.

Saturday, 25 February 2017

Solar Eclipse in Pisces: ‘’This Is The End…’’On February 26th 2017 at 14:58, GMT, there is a solar eclipse in the romantic, dreamy and melancholic sign of Pisces. Although eclipses are often met with fear and awe, we’d like to stress the fact that eclipses, especially the solar ones, mark the beginning or end of significant chapters in our lives. More specifically, solar eclipses mark chapters related to our creativity, self-confidence and purpose in life. In addition, they highlight issues concerning relationships with important male figures such as the father, the husband/partner or boss. Of course, eclipses can be experienced as a kind of shortage in that area of one’s horoscope where they occur.  The duration of their influence varies admittedly from two to four weeks at least before and after.

Ηλιακή Έκλειψη στους Ιχθύς: ‘’This Is The End…’’Πραγματοποιείται στις 26 Φεβρουαρίου 2017, στις 16:58 με συντεταγμένες Αθήνας, ηλιακή έκλειψη στο ρομαντικό, ονειροπόλο και μελαγχολικό ζώδιο των Ιχθύων. Αν και οι εκλείψεις αντιμετωπίζονται συχνά με φόβο και δέος, υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι οι εκλείψεις, και ειδικά οι ηλιακές όπως η παρούσα, σηματοδοτούν την αρχή ή το τέλος σημαντικών κεφαλαίων στις ζωές μας. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλιακές εκλείψεις μιλούν για κεφάλαια που αφορούν τη δημιουργικότητά μας, την αυτοπεποίθησή μας και τον σκοπό μας στη ζωή. Επιπλέον, αναδεικνύουν κατά τρόπο έντονο ζητήματα που αφορούν σχέσεις με σημαντικές ανδρικές φιγούρες όπως μπορεί να είναι ο πατέρας, ο σύζυγος/σύντροφος ή το αφεντικό. Βέβαια, μια έκ-λειψη ενδέχεται να βιωθεί και ως έλ-λειψη σε εκείνον τον τομέα του ωροσκοπίου του καθενός όπου τυχαίνει να πέφτει. Η διάρκεια της επιρροής τους κυμαίνεται κατά γενική ομολογία από δύο έως τέσσερις εβδομάδες τουλάχιστον πριν και μετά.

Thursday, 9 February 2017

Lunar Eclipse Across the Leo-Aquarius Axis: The Tilted House…The first eclipse of the year, lunar in nature, occurs on February 11th 2017 at 12:32am, GMT. Although many dread the eclipses, it is necessary to understand that these, and especially the solar ones, mark the beginning or end of important chapters in our lives. When it comes to lunar eclipses such as the current one, there is a culmination of matters concerning our emotional and personal life, our daily habits and diet. Additionally, lunar eclipses intensely highlight matters related to women, in general, and to family members, in particular, such as the mother or a partner/spouse.

Σεληνιακή Έκλειψη στον Άξονα Λέοντα-Υδροχόου: Το «Κεκλιμένο» Σπίτι...Πραγματοποιείται στις 11 Φεβρουαρίου 2017, στις 2:32πμ με συντεταγμένες Αθήνας, η πρώτη έκλειψη της χρονιάς, η οποία μάλιστα είναι σεληνιακή. Αν και πολλοί «τρέμουν» στο άκουσμα των εκλείψεων, καλό είναι να γίνει αντιληπτό ότι οι εκλείψεις, και ειδικά οι ηλιακές, σηματοδοτούν την αρχή ή το τέλος σημαντικών κεφαλαίων στις ζωές μας. Οι σεληνιακές εκλείψεις, όπως η παρούσα, αποκορυφώνουν ζητήματα που αφορούν τη συναισθηματική και οικιακή μας ζωή, τις καθημερινές μας συνήθειες και τη διατροφή μας. Επιπλέον, αναδεικνύουν κατά τρόπο έντονο ζητήματα που αφορούν σχέσεις με γυναίκες, γενικά, αλλά και με μέλη της οικογένειας, ειδικότερα, όπως η μητέρα ή η σύντροφος/σύζυγος.

Friday, 27 January 2017

New Moon in Aquarius: Prepare for Belt-Tightening …On January 28th 2017, at 12:06am, GMT, there is a New Moon in the freedom-loving, subversive and innovative sign of Aquarius. This is the first New Moon of the year and, similarly to any New Moon, this one too calls for us to make a fresh start in that area of our horoscope where the New Moon occurs. Due to the sign, this fresh start is related to the need for more freedom and experimentation. It is also related to the need for friendship, social networking and feeling part of a team. And, because this New Moon precedes the 11th February lunar eclipse, it prepares us for some highly emotional outburst. After all, the New Moon takes place at a critical degree ruled by Mercury, thus turning mercurial issues, such as communications, transportations, transactions and classes/seminars, rather critical. Given, also, that Mercury is at Jupiter’s absolute fall conjunct Pluto, the criticality is associated with a need for a radical change of mentality, which, however, tends to pessimism.

Νέα Σελήνη Υδροχόου: Σφίγγουμε τα Ζωνάρια…Πραγματοποιείται στις 28 Ιανουαρίου 2017, στις 2:06πμ με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο φιλελεύθερο, ανατρεπτικό και πρωτοποριακό ζώδιο του Υδροχόου. Πρόκειται για την πρώτη Νέα Σελήνη της χρονιάς και, όπως κάθε Νέα Σελήνη, μας καλεί να κάνουμε μια καινούργια αρχή σε εκείνον τον τομέα του ωροσκοπίου μας όπου τυχαίνει να πέφτει. Λόγω ζωδίου η καινούργια αρχή σχετίζεται με την ανάγκη για περισσότερη ελευθερία και πειραματισμό. Σχετίζεται, επίσης, με την ανάγκη για φιλία, κοινωνική δικτύωση και συλλογικότητα. Κι επειδή προηγείται της σεληνιακής έκλειψης στις 11 Φεβρουαρίου, μας προετοιμάζει για έντονες συναισθηματικές κορυφώσεις. Μάλιστα, η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται σε κρίσιμη μοίρα Ερμή κι έτσι καθιστά θέματα, όπως επικοινωνίες, μετακινήσεις, εμπορικές συναλλαγές και μαθήματα, αρκετά κρίσιμα. Με δεδομένο ότι ο Ερμής βρίσκεται στην απόλυτη πτώση του Δία σε σύνοδο με Πλούτωνα, η κρισιμότητα σχετίζεται με την ανάγκη για ριζική αλλαγή νοοτροπίας η οποία, όμως, τείνει προς την απαισιοδοξία.

Tuesday, 10 January 2017

Full Moon in Cancer: Doubly Provocative!On January 12th 2017, at 11:33am, GMT, there is a Full Moon in the intuitive, protective and emotional sign of Cancer, which implies that the Sun is in Capricorn. It is the first Full Moon of the year and, similarly to any Full Moon, this one too calls for us to strike the right balance between two opposing forces. Presently, we have to balance between family and career; private and public life; emotions and cold logic. 

Πανσέληνος Καρκίνου: Διπλά Προκλητική!Πραγματοποιείται στις 12 Ιανουαρίου 2017, στις 13:33 με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος στο διαισθητικό, προστατευτικό και συναισθηματικό ζώδιο του Καρκίνου, το οποίο συνεπάγεται ότι ο Ήλιος βρίσκεται απέναντι στον Αιγόκερω. Είναι η πρώτη Πανσέληνος της χρονιάς και, όπως κάθε Πανσέληνος, έτσι και αυτή μας καλεί να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δύο αντίθετων δυνάμεων. Στην προκειμένη περίπτωση, καλούμαστε να ισορροπήσουμε μεταξύ οικογένειας και καριέρας, μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής καθώς και μεταξύ συναισθήματος και ψυχρής λογικής.